0917 019 898

Mobivina miễn phí 10 phút đầu tiên 

Chương trình khuyến mãi 700 phút gọi Mobi + Vina + VNPT. Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi.